Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich
Świadectwo zdania egzaminu Pan/i Jarosława Goliasza zdał/a egzamin z zakresu
“Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”
przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący Komisji
dr Jacek Furga
Związek Banków Polskich

Przewodnicząca Rady Programowej szkolenia banków przy KDFN ZBP
prof. dr hab.
Ewa Kucharska-Stasiak

Warszawa, dn. 09.06.2015